Implementacija SAP-a u J.P. Transnafta

U cilju stvaranja uslova za siguran i pouzdan cjevovodni transport sirove nafte, obezbjeđenja energetske bezbjednosti i kontinuiteta snadbjevanja, kompanija Prointer IT Solutions & Services je uspješno izvršila projekat implementacije SAP sistema u jednoj od najvažnijih kompanija za obezbjeđenje energetske efikasnosti. Izvršena je implementacija sledećih modula:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Upravljanje materijalima
 • HR – Ljudski resursi
 • BC – Administracija sistema (Tehnička podrška)

Implementacija SAP-a u J.P. SDPR Yugoimport

U decembru 2015. godine uspješno je završena implementacija SAP sistema u J.P. SDPR Yugoimport. Zbog svoje kompleksnosti i svih zahtjeva koje nosi čitava vojna industrija, u kojoj posluje J.P. SDPR Yugoimport, ovaj projekat predstavlja jedan je od najsloženijih projekata, kako na domaćem tako i na tržištu regiona. Uspješno smo savladali organizacione promjene i izvršili reinženjering i optimizaciju procesa proizvodnje, nabavke, prodaje, skladištenja, izvještavanja, upravljanja finansijama i upravljanja ljudskim kapitalom. Izvršena je implementacija sledećih modula:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Upravljanje materijalima
 • PP – Upravljanje proizvodnjom
 • BC – Administracija sistema (Tehnička podrška)
 • HR – Ljudski resursi

Implementacija SAP-a u PD Elektrodistribucija Beograd

Kompanija Prointer IT Solutions & Services uspešno je završila projekat implemetacije SAP poslovnog softvera u PD Elektrodistribucija Beograd . Projekat implemetacije trajao je 11 mjeseci i obuhvatao je kompletnu isporuku hardverske opreme, SAP licenci, kao i obuku krajnjih korisnika. Kako bi EDB-u bilo omogućeno bolje upravljanje resursima i samim poslovnim procesima u kompaniji, te kvalitetnije korišćenje informacija, a samim tim efikasnije i efektivnije poslovanje, implentirani su sledeći moduli:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • BC – Administracija sistema (Tehnička podrška)

Implementacija SAP-a u PD Elektrovojvodina

U novembru 2014. uspješno je završena imlementacija SAP poslovnog rješenja u PD Elektrovojvodina. Ovim je Elektrovojvodina unaprijedila svoje poslovne procese, integrisala i samim tim postigla standardizaciju poslovanja, dostupnost, pouzdanost i kvalitet u svim oblastima rada. U periodu od godinu dana koliko je trajao projekat implementacije, učestvovao je projektni tim od 60 članova u rukovođenju projektom implementacije SAP sistema, planiranju, realizaciji i analizi testiranja SAP sistema, instalaciji i monitoringu tehničkog sistema, realizaciji prenosa matičnih i transakcionih podataka i upravljanju organizacionim promjenama tokom projekta implementacije. Implentirani su sljedeći moduli:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • BC – Administracija sistema (Tehnička podrška)

Ovim uspješno realizovanim projektima dokazali smo da je Prointer IT Solutions & Services apsolutni lider u isporučivanju ICT usluga na domaćem tržištu.

Implementacija Electronic Payment Management Systema JKP Parking servis

Projekat “Electronic Payment Management System centar” (daljinski obračun i naplata parkiranja putem SMS poruka) u JKP Parking servis za Prointer IT Solutions & Services bio je jedan od najvećih izazova u ovoj godini. Tokom 4 mjeseca intenzivnog rada uspješno smo sarađivali sa partnerom ProkomSoft na implementaciji rješenja. JKP Parking servisu instalirano je rješenje sa dva modula: Back office aplikacija za administrativne potrebe kontrole korisnika i modul kontole sistema naplate parkiranja na terenu razvijen za PDA uređaje. Tim naših inženjera uspješno je obučio sve korisnike za rad na novim aplikacijama.

Outsourcing računovodstvenih usluga za Ozone a.d

U decembru 2011. godine uspješno je završeno kompletno preuzimanje finansijsko-računovodstvenih poslova preduzeća O zone a.d. Služba računovodstva preduzeća Prointer ITSS je na sebe preuzela kompletan operativni finansijski posao, uslužno plaćanje i obračun zarada za kompaniju Ozone. Pored toga, preuzeto je eksterno izvještavanje, izrada mjesečnih izvještaja za potrebe konsolidacije sa matičnom kompanijom NIS ad, kao i izrada mjesečnih SAP BPC izvještaja za potrebe Gasprom Njefta.

Implementacija SAP-a u Elektromreži Srbije (EMS)

U saradnji sa SAP WB krajem marta 2012. godine uspješno je završena imlementacija SAP poslovnog rješenja u Elektromreži Srbije (EMS). Postignuto je unapređenje stepena integracije poslovnih funkcija i podataka, fleksibilnost u praćenju finansijskih pokazatelja poslovanja, poboljšanje finansijskog planiranja i izvještavanja. Implementirani su sljedeći moduli:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Upravljanje materijalima
 • BC – Administracija sistema (Tehnička podrška)
 • IM – Invesment managment

Napomena: Na ovom projektu smo bili podizvođač. Nosilac posla je bio SAP WB.

Implementacija SAP-a u Bekto Precisa, Goražde

U prvoj polovini 2011 godine uspješno je završena imlementacija SAP poslovnog rješenja u Bekto Precisa iz Goražda, BiH. Postignuto je bolje planiranje i praćenje proizvodnje te ispunjavanju strogih rokova isporuke prema stranim kupcima. Implementirani su sledeći moduli:
Implementirani moduli:

 • FI – Finansijsko računovodstvo (AA – Osnovna sredstva)
 • CO – Kontroling (Upravljačko računovodstvo)
 • SD – Prodaja i distribucija
 • MM – Upravljanje materijalima
 • BC – Administracija sistema (Tehnička podrška)
 • PP/PM – Upravljanje proizvodnjom i procesima

Softver za obračun i naplatu električne energije u PD jugoistok

Energosoft A.D. je zaključno sa januarom 2015. godine upješno privelo kraju prilagođavanje softvera za obračun i naplatu električne energije za sve kategorije kupaca. Prva faza projekta je završena tokom septembra 2013. što je podrazumjevalo razdvajanje djelatnosti koje se tiču distribucije i snabdjevanja električne energije. Druga faza je završena u martu 2014. godine kada je softver proširen i dorađen sa funkcijama za podršku izlaska komercijalnih kupaca električne energije na tržište. Treća faza projekta je finalizovana tokom januara 2015. godine, sa kojom je zaokružena kompletna podrša izlaska svih kategorija kupaca na tržište. Trenutno je u toku izrada nova redizajnirana verzija softvera na najnovijoj Oracle platfromi u koju su ugrađena sva pozitivna iskustva zadnjih 20 godina rada na poslovima podrške distributerima električne energije u domenu njihovog poslovanja sa naglaskom na sve aktuelne zakonske regulative i funkcionalnosti koje se tiču distribucije, prodaje, obračuna i naplate električne energije za Operatora Distributivnog Sistema, kao i Snabdevača električe energije.

Održavanje rutera i svičeva u firmi "Panonske TE-TO" DOO Novi Sad

Na osnovu ugovora o održavanju stučnjaci Prointer IT Solutions & Services, vrše održavanje elemenata računarske mreže Kupca na 4 lokacije:

 • Direkcija Novi Sad
 • TE-TO Novi Sad
 • TE-TO Zrenjanin
 • TE-TO Sremska Mitrovica

Poslovi koji su uspješno obavljeni do sada, i koji se uspešno obavljaju i dalje, su:

 • Praćenje rada aktivne mrežne opreme (rutera, svičeva), njihovo programiranje u skladu sa potrebama korisnika. Mreža Kupca je izuzetno velika, na 4 lokacije u 3 grada, realizovana aktivnom opremom proizvođača Cisco, Allied Telesis i dr.
 • Projektovanje, realizacija novih dijelova računarske mreže i uklapanje u postojeću. Unapređenje postojeće računarske mreže u dijelovima u kojima je to opravdano.
 • Praćenje rada instaliranih softvera, dijagnostikovanje i unapređenje performansi rada istih u komunikacionom dijelu ukoliko je to potrebno, prije svega softveri zasnovani na Oracle tehnologijama (računarska mreža realizovana je kao jedinstvena na 4 lokacije i u 3 grada, i od izrazite važnosti je optimizacija funkcionisanja softvera u skladu sa kvalitetom komunikacionih puteva).
Održavanje sistemskog softvera sa instalacijom Citrix virtuelnih servera u firmi "Panonske TE-TO" DOO Novi Sad

Na osnovu ugovora o održavanju stučnjaci Prointer IT Solutions & Services, izvšili su instalaciju Citrix virtuelne infrastrukture na serverima Kupca, te vrše održavanje te virtuelne infrastrukture kao i ostalog sistemskog softvera.
Poslovi koji su uspješno obavljeni do sada, i koji se uspješno obavljaju i dalje, su:

 • Izvršena je instalacija virtuelne infrastrukture na 3 lokacije, na Blade i Stand-alone IBM serverima, Direkcija Novi Sad, TE-TO Novi Sad, TE-TO Sremska Mitrovica, sa podešavanjima Citrix Xen infrastrukture.
 • Izvršena je instalacija Xen apps servera sa podešavanjem za Microsoft okruženje.
 • Izvršen je upgrade Citrix Xen servera na najnoviju verziju
 • Vrši se konstantno praćenje i nadzor instaliranog softvera

Vrši se praćenje i nadzor ostalog sistemskog softvera: komunikacioni segment Oracle baza, Komunikacija i sistemski softver različitih virtuelnih arhiktetura Citrix - Hyper V, i dr.

Implementacija Sistema Poslovnih Aplikacija Plus (SPA Plus) u PD TENT Obrenovac

U septembru 2013. uspješno je završena implementacija SPA Plus poslovnog rješenja u PD TENT. Ovim je TENT unapredio svoje procese, zamjenio dotadašnji zastarjeli sistem i proširio podršku poslovnim procesima koji do tada nisu bili aplikativno pokriveni. Svi poslovni procesi su integrisani, sa mogućnošću daljeg proširivanja i nadgradnje. Na ovaj način postignuto je precizno i jednostavno izvještavanje iz različitih dijelova poslovnog sistema a na osnovu čega se dobija kompletna slika o poslovanju kompanije. Implementacija je trajala dvije godine, a na ovom izuzetno složenom projektu učestvovao je tim od 15 inženjera.

Implementirani su sljedeći moduli:

 • Finansijsko knjigovodtsvo
 • Materijalno poslovanje
 • Sitan inventar
 • Pogonsko knjigovodstvo
 • Osnovna sredstva
 • Kadrovska evidencija
 • Finansijsko poslovanje
 • Upravljanje rizicima na radu
 • Medicina rada
 • Pogonska evidencija i statistika
 • Vozni park
 • Zarade
 • Poslovi komercijale sa Javnim nabavkama